Herzliya Оutlet Izrael

Opening hours
Mon-Thu: 10.00-21.00, Fri: 9.00-16.00, Sat: 10.00-22.00
Address
Medinat HaYehudim 85, Herzliya
Phone
09-9701838